POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności – nasze zasady w niej opisane przedstawiają sposób przetwarzania danych osobowych gromadzonych poprzez stronę www zlokalizowaną pod adresem www.cebrokers.pl.
Strona www to zbiór danych w formie tekstowej, graficznej dostępny dla użytkowników poprzez domenę www.cebrokers.pl
Właścicielem strony internetowej dostępnej pod domeną www.cebrokers.pl jest CE Brokers Sp. z o.o. KRS 0000878002 – spółka powstała z przekształcenia działalności gospodarczej CE BROKERS Arkadiusz Całka ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG posiadający nr NIP 8951263068, REGON 930880099.
Domena – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. „.wikipedia.org”). Domena internetowa składa się z dwóch części – nazwy głównej oraz końcówki – rozszerzenia [źródło wikipedia] Administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez stronę www jest CE Brokers Sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000878002
Dane osobowe – to informacje dotyczące konkretnego użytkownika (osoby fizycznej) lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika na podstawie takich danych jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze strony www administratora.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Administrator strony www umożliwia użytkownikowi korzystanie z wszelkich dostępnych mu praw dotyczących jego danych osobowych oraz ich przetwarzania w ramach działalności administratora na stronie www pod domeną www.cebrokers.pl.

Przetwarzanie danych
Administrator prowadząc działalność gospodarczą zbiera informacje użytkowników (osób fizycznych) odwiedzjących stronę www Administratora pod domeną www.cebrokers.pl
Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
– korzystania z dedykowanych części strony www przygotowanej przez Administratora zwanych dalej landingpages, gdzie administrator udostępnia do pobrania dla Użytkownika określony materiał informatyczny w postaci pliku zapisanego w formacie pdf
– zapisania się Użytkownika (z podaniem wszelkich wymaganych danych) w formularzu udostępnionym na stronie www pod domeną www.cebrokers.pl, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); np.: dostarczenie Użytkownikowi treści w pliku pdf z tematyką wiedzy interesującą Użytkownika
– korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
W przypadku korzystania przez Użytkownika ze strony www oraz treści w niej zawartych administrator udostępnia mu formularze kontaktowe, które mogą prosić o zostawienia danych
Użytkownika w zależności od ich przeznaczenia:
– imię+adres e-mail
– imię+adres e-mail+nr telefonu kontaktowego
– imię+nr telefonu kontaktowego oraz inne.
Pozostawienie przez Użytkownika w/w danych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, iż nie podanie wszystkich wymaganych przez Administratora danych uniemożliwia skorzystanie przez Użytkownika z treści, które dostępne są po podaniu wszelkich wymaganych danych.
Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony www, strona www i/lub Administrator mogą wykorzystywać oprogramowanie umożliwiające pobieranie dodatkowych informacje, np: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, inne.
Administrator może przetwarzać dane (identyfikujące) Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu strony www i wytworzenia szkody na rzecz Administratora.
Udostępniane oraz powierzanie danych Użytkownika
Dane Użytkownika pozostawiane przez niego w związku z korzystania ze strony www Administratora przekazywane są przedsiębiorstwom świadczącym usługi dla Administratora związane z prowadzeniem przez niego strony www np.: serwer utrzymujący stronę www, systemy marketing automation, analizy ruchu na stronie www itp. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, określają we własnych regulaminach i polityce prywatności zasady przetwarzania danych.
Administrator nie bierze odpowiedzialności za uchybienia ze strony tych dostawców usług.
Przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z utrzymaniem przez niego strony www, którą odwiedza użytkownik i tam zostawia swoje dane osobowe mają siedzibę lub oddziały na terenie Unii Europejskiej.
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są do momentu odwołana zgody przez Użytkownika.
Dane lokalizacyjne Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, bardziej dopasowanej oferty oraz analizy tych danych w celach statystycznych ale również w celu dostosowania strony www oraz jej treści do Użytkowników z konkretnej lokalizacji, a także administrowania stroną www.
Użytkownik dokonujący zapisania się na informacje cyklicznie udostępniane droga mailowa informacje na jego adres e-mail administrator będzie wysyłać wiadomości e-mail zawierające różnorodne informacje zawierające treści związane z tematyką strony www jak i treści reklamowe.
W przypadku konieczności udostępniania danych osobowych (bez zgody użytkownika) przetwarzanych i gromadzonych przez Administratora może on to uczynić wyłącznie określonym organom państwowym: uprawnionym organom państwowym, min: prokuraturze, Sądom, Policji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Cookies, IP
Administrator poprzez rozwiązania informatyczne zamontowane na stronie www używa tzw cookies. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę www
Administratora (odpowiedni zapis umieszczany jest na tej stronie www). Plik cookie zawiera identyfikują jedynie urządzenie końcowe, z którego korzysta Użytkownik a dokładnie przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym urządzeniu końcowym a nie samego Użytkownika. Na tej podstawie Administrator może prowadzić ogólne statystyki np.: odwiedzin na swojej stronie www.
Mechanizm cookies stosowane przez Administratora nie ma możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych używanych przez Użytkownika.
W ramach strony www wykorzystywane są różne rodzaje plików cookies:
– Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
– Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Wykorzystywanie plików cookies przez Administratora są realizowane w celu:
– prowadzenia analiz, statystyk i badań w celach marketingowych, poprawiających użyteczność strony www oraz audytu oglądalności w celu poprawy jakości treści udostępnionych na stronie www czy też zrozumienia, gdzie należy poprawić elementy samej strony www.
– promowania strony www używając do tego plików generowanych za pomocą serwisu facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
– gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do używanego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon). W przypadku wyłączenia lub ograniczenia plików cookies
Użytkownik będzie mógł bez przeszkód korzystać z serwisu www.
Administrator używając różnego oprogramowania zainstalowanego na stronie www może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu, z którego korzysta Użytkownik odwiedzający stronę www przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. IP przypisywany jest dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem lub statycznie jest stały dla danego źródła Internetu i bez względu na urządzenie końcowe, z którego korzysta Użytkownik. W związku z powyższym adres IP traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Administrator używa i gromadzi nr adresów IP wyłączenie w celach diagnozowania ewentualnych niesprawności w działaniu strony www.
Jeśli strona www zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
Użytkownicy – wasze prawa dotyczące danych
Użytkownik ma prawo do cofnięcia, w każdym momencie, każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody działa od momentu jej dostarczenia do Administratora np.: wysłania wiadomości e-mail na ogólnodostępny adres wskazany do tego przez Administratora.
Wycofanie zgody przez Użytkownika nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w których zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna do świadczenia usług zgodnie z ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownik wysyłając e-mail lub dostarczając do siedziby Administratora informację o rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług zobowiązuje
Administratora do zaprzestania realizacji wysyłania wiadomości marketingowych i/lub przetwarzania jego danych. Użytkownik klikając w przycisk „rezygnacji” udostępniany w każdej wiadomości marketingowej potwierdza swoją wolę w zakresie zaprzestania wysyłki mu wiadomości marketingowych.
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w przypadkach:.
– dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są już niezbędne do celów, w których zostały przez niego zebrane lub w których były przetwarzane;
– Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
– Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte ze względu na obowiązujące przepisy prawne obligujące Administratora;
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno być wysłane na adres Administratora z wyznaczonym terminem oraz zakresem danych podlegających ograniczeniu w przetwarzaniu.
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
– uzyskać informacje o celach ich przetwarzania
– uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora. Administrator ma obowiązek niezwłocznie sprostować dane osobowych Użytkownika na jego wniosek.
Użytkownik serwisu www ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, dostarczone Administratorowi za pośrednictwem strony www lub w innej formie (możliwej do potwierdzenia).
Użytkownik ma prawo żądać, by jego dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały przez niego przesłane innemu Administratorowi o ile jest to możliwe ze względów technicznych.
Użytkownik nie może nakazać przesłania swoich danych w specjalnej formie jeśli Administrator nie wyrazi na to zgody. Administrator w takich przypadkach przesyła dane Użytkownika w formie csv z możliwością zabezpieczenia pliku hasłem znanym jemu i Użytkownikowi.
Użytkownik na mocy RODO ma prawo zgłaszać do Administratora wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy rozporządzenia tj.: RODO.

Zmiany Polityki Prywatności
Polityka Prywatności może ulec zmianie. Administrator będzie informować Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem o takiej zmianie.
Wszelkie pytania związane z niniejszym dokumentem Użytkownik może wnosić na adres e-mail:
biuro@cebrokers.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018 r.

Nasi Partnerzy:

Copyright © 2018 CE Brokers  Sp. z o.o. 536 03 00 03 biuro@cebrokers.pl | Łużycka 21, Wrocław